Szolgálati Szerződés

Üdvözlünk a TeamPuli közösség tagjai között!

A TeamPuli egy online platform, amely online lépésgyűjtő kihívások szervezését teszi lehetővé szervezetek, cégek, egyesületek és csapatok részére, a csapatszellem és csapatkohézió fenntartása és fejlesztése érdekében. A TeamPuli szolgáltatást a FitPuli Kft. (székhelye: 9024 Győr, Katód utca 6. I/3., Hungary, cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-029303) („FitPuli”) teszi elérhetővé.

A jelen általános szerződési feltételek („Megállapodás”) alkalmazandóak a TeamPuli termékek és szolgáltatások – ideértve a TeamPuli applikációk, weboldalak, és az azokhoz kapcsolódó Szoftverek (a „Szolgáltatás”) használatára, illetve az azzal kapcsolatos előfizetésekre.

Jelen Megállapodás a Szolgáltatást igénybe vevő szervezet, illetve természetes személy (a továbbiakban „Ügyfél” vagy „Adminisztrátor”) és a FitPuli között jön létre. Amennyiben egy szervezet képviseletében fogadod el a Megállapodás feltételeit és az általad képviselt szervezettel nincs még érvényes megállapodásunk, a Megállapodás a szervezetre fog vonatkozni. A Megállapodás elfogadásával megerősíted, hogy jogosult vagy a szervezet nevében eljárni és szerződéses kötelezettséget vállalni.

Azáltal, hogy hozzáférsz, illetve használod a Szolgáltatást, elfogadod a Megállapodás rendelkezéseit. A Szolgáltatást csak abban az esetben tudod igénybe venni, ha elfogadod a Megállapodásban foglaltakat. Amennyiben nem értesz egyet a Megállapodásban foglaltakkal, kérjük ne használd a Szolgáltatást.

Amennyiben valamely Ügyfél által szervezett TeamPuli Kihívás résztvevőjeként kaptál meghívást, Rád és a Szolgáltatás használatára a Felhasználói Feltételek vonatkoznak.

1.          Szolgáltatások és használati feltételek

 • A Szolgáltatáshoz, illetve Szoftverhez való hozzáférést, valamint azok használatát a jelen Megállapodás szabályozza. Az Ügyfél és Felhasználói a Szolgáltatást kizárólag az Ügyfél belső üzleti céljaival összefüggésben és a jelen Megállapodásban, az Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint jogosultak használni.
 • A Szolgáltatás webes szolgáltatásból („Szolgáltatási Fiók”), valamint a TeamPuli applikációból („Applikáció”) áll, amelyet az egyes Végfelhasználók az Apple App Store vagy a Google Play áruházakból tudnak letölteni. A Szolgáltatást csak 18 évesnél idősebb Felhasználók használhatják. A Szolgáltatás használatához, illetve a Kihívásokban való részvételhez minden Végfelhasználónak egy megfelelően működő eszközre (elsősorban a legfrissebb operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra, illetve az Alkalmazás lehetőséget biztosíthat az okoskarkötő vagy okosóra használatára is) van szüksége.
 • A FitPuli a Szolgáltatást folyamatosan fejlesztheti. Amennyiben a Szolgáltatás olyan mértékben változna, amely – a FitPuli megítélése szerint – a működést lényegében megváltoztatja, a FitPuli az Ügyfelet előzetesen értesíti. Ilyen esetben Ügyfél a Megállapodást a változtatástól számított harminc napon belül felmondhatja.
 1. Adminisztrátor
  • Az Ügyfél nevében eljárva a saját, valamint általad képviselt szervezet adatainak megadásával regisztrálhatsz Szolgáltatási Fiókot. A Szolgáltatási Fiók regisztrálásával Főadminisztrátornak minősülsz, és jogosult vagy kezelni az Ügyfél Szolgáltatási Fiókját, amelynek keretében kezelheted a Kihívásokat, Megrendeléseket adhatsz le a Kihívás aktiválásához és Végfelhasználókat hívhatsz meg, valamint Társadminisztrátorokat adhatsz hozzá.
  • A Szolgáltatási Fiókon belül az Adminisztrátor különböző lépésszámláló kihívásokat hozhat létre az Ügyfél csapata(i) számára („Kihívás”). A Kihívások feltételeit az Ügyfél önállóan határozza meg, az abban foglaltak az Ügyfél kizárólagos felelősségébe tartoznak. A FitPuli semmiféle felelősséget nem vállal az egyes Kihívások feltételeinek, időtartamának, vagy alkalmassági feltételeinek meghatározásával kapcsolatban. A Felhasználók a FitPulitól a Kihívás teljesítése esetén sem jogosultak semmilyen díjra vagy egyéb ellenszolgáltatásra.
  • Az Adminisztrátor a Kihívás résztvevőjeként legfeljebb a Megrendelésben szereplő számú Végfelhasználót jogosult meghívni. A Kihíváshoz való csatlakozás feltétele, hogy az adott Végfelhasználó Végfelhasználói Fiókot hozzon létre, valamint elfogadja a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot. Egy Végfelhasználó egyszerre egy Kihívásban vehet részt. Amennyiben az adott Kihívás véget ért, a Végfelhasználó újabb Kihíváshoz hívható meg.
 2. Az Ügyfél felelőssége
  • Az Ügyfél felelősséggel tartozik a saját tevékenységéért, valamint a Szolgáltatás használatáért. Az Ügyfél köteles továbbá biztosítani, hogy a nevében eljáró Adminisztrátor(ok), illetve a Végfelhasználók is az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően járjanak el.
  • Az Ügyfél felel:
 3. azért, hogy megfelelő internet hozzáféréssel, eszközökkel, hozzáféréssel, szoftverrel illetve minden olyan egyéb eszközzel rendelkezzen, amely a Szolgáltatás használatához szükséges, ideértve az azokkal kapcsolatos költségek viselését, azok működtetését, és fenntartását;
 4. minden tevékenységért vagy mulasztásért, amely a Szolgáltatási Fiókon vagy a Felhasználó Fiókokon belül történik;
 5. a díjak 7. fejezetben (Díjak) foglaltak szerinti megfizetéséért;
 6. a Szolgáltatási Fiók és a Felhasználói Fiókok bizalmasságának megőrzéséért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bejelentkezési adatokat bejelentkezési fiókonként csak egyetlen természetes személy használhatja.
  • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltatás használatához, illetve a Kihívásokban való részvételhez minden Végfelhasználónak egy megfelelően működő eszközre (azaz okostelefonra, illetve sportórára vagy okoskarkötőre) van szüksége. A Fitpuli semmiféle felelősséget nem vállal az olyan hibákért, amelyek a megfelelő eszközök hiányából fakadnak vagy azok téves használatával hozhatóak összefüggésbe. A FitPuli semmiféle felelősséget nem vállal a Végfelhasználók egészségével összefüggésben, és nincs módjában ellenőrizni, hogy a Végfelhasználók végezhetnek-e sporttevékenységet.
  • Az Ügyfél köteles a FitPulit azonnal értesíteni, amennyiben úgy véli, hogy a Szolgáltatási Fiók vagy bármely Felhasználói Fiók biztonsága sérült, elveszett, vagy azzal visszaéltek.

 

 

 1. Adatkezelés
 2. A Szolgáltatással összefüggésben a FitPuli rólad és a Végfelhasználóidról bizonyos adatokat kezel, amelyek személyes adatot is tartalmazhatnak. A személyes adatokat a FitPuli az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli, amelynek tartalmát elfogadod.
 3. Az Ügyfél felelősséggel tartozik az Ügyfél, illetve a Végfelhasználói által szolgáltatott vagy a Szolgáltatáson keresztül megadott adatokért (ideértve a személyes adatokat). Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználók személyes adatait jogosult kezelni és átadni a FitPuli számára az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Az Ügyfél vállalja, hogy az érintetteket a FitPuli adatkezeléséről megfelelően tájékoztatja.
 4. A jelen Megállapodás megkötésével az Ügyfél a FitPulit megbízza és felhatalmazza, hogy a nevében Ügyfél Adatokat kezeljen és a Szolgáltatást a TeamPuli funkcióinak megfelelően nyújtsa. A Fituli által kezelt Ügyfél Adatok körét és az azzal kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységét a 2. sz. mellékletbe foglalt, Adatfeldolgozói Rendelkezések szabályozzák, amelyet a felek ezennel elfogadnak.
 5. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a FitPuli alvállalkozókat és al-adatfeldolgozókat vegyen igénybe. A FitPuli az alvállalkozók illetve al-adatfeldolgozókért felelősséggel tartozik. A FitPuli által mindenkor igénybevett alvállalkozók listája itt érhető el.
 6. A FitPuli folyamatosan a Szolgáltatás fejlesztésére törekszik. Ezért különböző elemzéseket és méréseket végez a felhasználói szokások és trendek felmérése érdekében. Ezek az elemzések aggregált jellegűek. Az elemzésekkel kapcsolatban további információt az Adatkezelési Nyilatkozat tartalmaz.
 7. Elérhetőség és biztonság
 8. FitPuli minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás elérhető legyen. Ugyanakkor karbantartás, hálózati- rendszerszintű túlterhelés miatt vagy egyéb technikai – a FitPulin kívül álló – okokból, a Szolgáltatás időről időre megszakadhat. A Szolgáltatás kimaradásának elkerülése érdekében a FitPuli minden ésszerű lépést megtesz, azonban nem vállal felelősséget, ha a Szolgáltatás vagy annak valamely része átmenetileg nem érhető el.
 9. A FitPuli a Szolgáltatás nyújtása során ésszerű biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Amennyiben Személyes Adatok kezelésére kerül sor, a FitPuli az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazza.
 10. Szellemi alkotások
 11. A felek kölcsönösen fenntartanak minden olyan jogot, amelyek szabadalmakkal, találmányokkal, szerzői alkotásokkal, védjegyekkel domain nevekkel, adatbázisokkal, üzleti titokkal, know-how-val vagy egyéb szellemi alkotásokkal kapcsolatosak („Szellemi Alkotásokhoz Való Jog”). A jelen Megállapodás a Szolgáltatással vagy a FitPuli Szellemi Alkotásokhoz Való Jogaival kapcsolatban kizárólag jelen Megállapodás kifejezett rendelkezése esetén és az ott megjelölt mértékig enged bármiféle jogot.
 12. A Szolgáltatás tulajdonosa, illetve kizárólagos jogosultja a FitPuli vagy a FitPuli licencadói. A FitPuli nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható jogot enged a Szolgáltatás használatára a jelen Megállapodás időtartama alatt és a jelen Megállapodás rendelkezései szerint.
 13. A Felhasználóknak időről időre le kell tölteniük az Applikáció frissítéseit. Ellenkező rendelkezés hiányában, minden ilyen frissítésre a jelen Megállapodás feltételei az irányadóak. Bizonyos frissítések esetén az Applikációt csak akkor lehet használni, ha letöltötted az Applikáció legújabb verzióját és elfogadtad az új feltételeket.
 14. Amennyiben az Ügyfél eltérő nyilatkozatot nem tesz, a FitPuli jogosult ügyféllistáiban (referencialistáiban) vagy marketingtevékenységei során az Ügyfél nevét és logóját felhasználni.
 15. Díjak
 16. A FitPuli bizonyos Szolgáltatásokat ingyenesen, míg másokat ellenérték fejében nyújt. A Szolgáltatási Fiók regisztrációjával az Ügyfél számára az ingyenes Szolgáltatások elérhetővé válnak a Szolgáltatási Fiókon keresztül. Kihívás a Megrendelés megküldésével, illetve a vonatkozó díjak megfizetésével indítható a Szolgáltatási Fiókon keresztül. A Szolgáltatás mindenkori díjai és funkciói itt érhetőek el. A díjak – amennyiben nincs külön jelölve – az általános forgalmi adót már tartalmazzák.
 17. Az Ügyfél köteles a díjakat megfizetni a Megrendelésben foglalt pénznemben. Az Ügyfél felhatalmazza a FitPulit, hogy (i) az alkalmazandó díjakat az Ügyfél által választott fizetési módnak megfelelően levonja, (ii) a fizetés teljesítése érdekében szükséges információkat az érintett harmadik fél szolgáltatóknak átadja, (iii) az Ügyfél által megadott adatoknak megfelelően elektronikus számlát bocsásson Az Ügyfél köteles aktuális, teljes és pontos fizetési adatokat megadni (ideértve a bankkártya adatokat). A díjak a Megrendeléskor esedékesek. A FitPuli jogosult elektronikus számlát kibocsátani: (i) előzetesen; (ii) a Megrendeléskor; vagy (iii) röviddel a Megrendelést követően.
 18. A Megrendelés elküldésével a Kihívás feltételei (időtartam, résztvevők száma) véglegessé válnak, az abban résztvevő Végfelhasználók száma később csökkenthető. A Kihívás akkor kerül aktiválásra, amennyiben a Megrendelést a FitPuli visszaigazolta, a vonatkozó díj pedig beérkezett. Amennyiben nem a 8. fejezet szerinti Próba Kihívásról van szó, a Kihívás aktiválásával az Ügyfél az elálláshoz való jogát elveszíti. Az Ügyfél visszatérítésre semmilyen formában nem jogosult abban az esetben, ha később úgy dönt, hogy a Kihívást visszavonja, vagy a Kihívás időtartamát illetve az abban résztvevő Végfelhasználók számát csökkenteni kívánja.
 19. A FitPuli fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó díjait és csomagjait időről időre felülvizsgálja. Ilyen esetben az új díjak a díjak felülvizsgálatát követően indított jövőbeli Kihívásokra fognak vonatkozni.
 20. Próbarendelés
 21. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást első alkalommal, egyetlen Kihívás erejéig a FitPuli által előzetes meghatározott, legfeljebb 14 napos időtartamban és legfeljebb 10 Végfelhasználó meghívásával ingyenesen kipróbálni (a „Próba Kihívás”). A FitPuli által indított egyedi promóciók kivételével, a Próba Kihívás lehetőségével kizárólag új Ügyfelek élhetnek. A FitPuli továbbá fenntartja a jogot, hogy azonnal töröljön minden olyan Próba Kihívást, amelyet olyan Ügyfél indított, aki a Próba Kihívás lehetőségét már egy másik Szolgáltatási Fiókban kimerítette. A Próba Kihívás azon a napon aktiválódik, amikor az Ügyfél a Próba Kihívásra vonatkozó Megrendelést elküldi. A Próba Kihívásra vonatkozó Megrendeléskor a FitPuli a fizetési adatok megadását kérheti.
 22. A Próba Kihívás időtartama alatt, de legkésőbb a Próba Kihívás utolsó napján az Ügyfél bármikor elállhat a Megrendeléstől. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Próba Kihívás aktiválását követően minden további Kihívás csak a megfelelő díj megfizetése ellenében indítható el, és a további Kihívások tekintetében a 7.3. pontban foglaltaknak megfelelően a díj visszatérítésére nem jogosult, és elállási jog sem illeti meg.
 23. Felhasználási Feltételek
 24. A FitPuli tiszteletben tartja mások jogait, és ezt az Ügyfeleitől és Felhasználóitól is elvárja.
 25. A Szolgáltatási Fiók regisztrációja során megadott adatoknak valósnak, teljesnek és pontosnak kell lenniük. Minden olyan esetben, ha változás történik az Ügyfél megadott adataiban, a Szolgáltatás akadálymentes igénybevétele érdekében az Ügyfél köteles ezeket a Profil menüpontban módosítani és gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a Szolgáltatási Szerződés teljes időtartama alatt valósak, teljesek és pontosak maradjanak. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő valamennyi kárért kizárólag az Ügyfél felel. Az Ügyfél, illetve az Adminisztrátor nem adhatja ki magát más személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatainak felhasználásával. A FitPuli ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által okozott mindenfajta kárért kizárólag az Ügyfél felel.
 26. A Szolgáltatás igénybevétele során tilos:
  1. a Szolgáltatásról akár részben, akár egészben másolatot készíteni – kivéve a jogszabályban kötelezően előírt mértékben és módon;
  2. a Szolgáltatást lefordítani, részeire bontani, visszafordítani, visszafejteni vagy más módon megváltoztatni, valamint ezekből származtatott művet készíteni;
  3. olyan módon eljárni, amely jogszabályt sért vagy azt eredményezheti, különösen nem adható át semmilyen olyan tartalom vagy adat, amely törvényellenes, vagy bármely módon harmadik felek szerzői jogait sérti;
  4. megkerülni vagy veszélyeztetni a Szolgáltatás működését vagy biztonságát.
 27. A Szolgáltatás bizonyos funkciói a Felhasználók számára interaktív kapcsolattartásra adnak lehetőséget („Chat”). A Chat funkción keresztül a Felhasználók különböző, a Kihívásokhoz kapcsolódó témákról egyeztethetnek egymással. A Szolgáltatás Chat funkciója teljes egészében a Szolgáltatás része, az objektív technikai okokból kifolyólag a Szolgáltatás keretein kívül nem vehető igénybe. Az Ügyfél és a Végfelhasználói felelősséggel tartoznak a Chat funkción keresztül megosztott tartalmakért. Tilos jogellenes, az etikai normáknak ellentmondó vagy egyébként ízléstelen magatartást tanúsítani. A FitPuli a Felhasználók által megosztott tartalmakért semmiféle felelősséget nem vállal, minden a Chat funkción keresztül megosztott kommunikáció vagy tartalom az abban részt vevők felelőssége.
 28. Az egyébként elérhető jogaitól függetlenül, a FitPuli fenntartja a jogot, hogy szükség esetén bármely Szolgáltatási Fiókot vagy Végfelhasználói Fiókot azonnali hatállyal felfüggesszen vagy megszüntessen, amennyiben a FitPuli – saját mérlegelése, vagy a beérkezett, megalapozott panasz alapján– úgy véli, hogy az érintett Felhasználó az alkalmazandó jogszabályok vagy a jelen Megállapodás rendelkezéseit megsértette.

 

 1. Szavatosság
 2. Abban a nemvárt esetben, amennyiben a Kihívás bármilyen okból kifolyólag nem működne megfelelően, a FitPuli a hiba okát – a hibáról való értesítést követően – megvizsgálja a 1. sz. mellékletben foglaltak szerint. A FitPuli ésszerűen fog eljárni annak eldöntése során, hogy a hiba javítására új szoftververziót tesz-e elérhetővé, vagy a Kihívással összefüggésben az Ügyfél által kifizetett díjakat visszatéríti. A Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni a FitPulit minden, általa észlelt kötelességszegésről, amelyet részletesen indokolni kell.
 3. Felelősség korlátozás
 4. A Szolgáltatás tartalmazhat olyan integrált termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket harmadik felek nyújtanak; ezekre az adott harmadik fél szerződési feltételei vonatkoznak. A FitPuli csak technikai hozzáférést biztosít az ilyen tartalomhoz. Az ilyen harmadik felek által nyújtott tartalomért vagy információért kizárólag ezek a harmadik felek felelősek.
 5. Jelen Megállapodásban semmi nem korlátozza egyik fél felelősségét sem a következőkért: (i) gondatlanságból bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés; (ii) szándékos szerződésszegés; (iii) csalás, vagy tisztességtelen megtévesztés; (iv) az Ügyfélnek a vonatkozó Megrendelés alapján fennálló díjfizetési kötelezettsége; vagy bármilyen más felelősség, amelyet az alkalmazandó jogszabályok alapján nem lehet kizárni vagy korlátozni.
 6. Függetlenül a felelősség jogalapjától egyik fél sem tehető felelőssé (i) következményi károkért; valamint (ii) elmaradt haszonért, elmaradt bevételért, várt megtakarítások elmaradásáért, illetve cégérték elvesztéséért, függetlenül attól, hogy ezek a veszteségek vagy károk közvetlenül vagy közvetett módon következnek-e be.
 7. A fenti 11.1. szakaszt leszámítva, a FitPulinak a jelen Megállapodás alapján bármely jogcímen fennálló teljes, összesített kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a felelősséget kiváltó esemény bekövetkezte előtti tizenkét (12) hónapos időszakban, a Szolgáltatással összefüggésben fizetett díjak összegét.
 8. A jelen Megállapodás szabályozza, hogy a FitPuli és az Ügyfél milyen kockázatok viseléséért felelős. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás díjai tükrözik a kockázatoknak a jelen Megállapodás alapján történő megosztását, és a felelősség ilyen mértékű korlátozását. A felelősségek fenti korlátozása magában foglalja mindkét fél munkavállalói, alvállalkozói vagy bármely más megbízott személy ellen benyújtott követeléseket.
 9. Hatály, megszüntetés
 10. 1. A jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor elfogadtad a jelen Megállapodás feltételeit, és mindaddig hatályban marad, amíg azt a FitPuli vagy az Ügyfél – az info@teampuli.com címre megküldött – felmondással meg nem szünteti.
 11. 2. A már kifizetett Szolgáltatásokkal összefüggésben visszatérítésre nincsen lehetőség. Az ingyenes Szolgáltatásokat az Ügyfél bármikor, indokolás nélkül és azonnal hatállyal megszüntetheti.
 12. 3. A jelen Megállapodás alábbi rendelkezései a megszüntetést követően is hatályban maradnak: 3. fejezet (Az Ügyfél felelőssége), 6. fejezet (Szellemi alkotások), 7. fejezet (Díjak), 9. fejezet (Felhasználási feltételek) és 11. fejezet (Felelősség korlátozás).
 13. 4. A FitPuli a Szolgáltatás megszűnése esetén 60 napos felmondási idővel megszüntetheti a jelen Megállapodást. Ilyen esetben a FitPuli az Ügyfél által már kifizetett díjak arányos részét visszatéríti. A FitPuli megfelelő indokkal, különösen az Ügyfél jelentős szerződésszegése esetén jogosult a jelen Megállapodást 15 napos hatállyal felmondani.
 14. 5. Amennyiben az Ügyfél ingyenes Szolgáltatásra regisztrált és a Szolgáltatási Fiókjában legalább 730 napon keresztül nem történt aktivitás, vagy nem indított Kihívást, a FitPuli a Szolgáltatási Fiókot felfüggesztheti vagy megszüntetheti azzal, hogy a megszüntetés előtt legalább 15 nappal köteles az Ügyfelet értesíteni a 13.8. pontban foglaltak szerint. Az értesítésen túlmenően a FitPulit egyéb kötelezettség nem terheli.
 15. 6. Amennyiben a jelen Megállapodás megszűnik: (i) a FitPuli által az Ügyfél részére biztosított felhasználási jogok azonnal megszűnnek; (ii) a FitPuli jogosult ésszerű időn belül törölni az Ügyfél Szolgáltatási Fiókjához illetve a Felhasználói Fiókjához kapcsolódó minden adatot az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően.
 16. Vegyes rendelkezések
 17. A FitPuli a jelen Megállapodás rendelkezéseit jogosult időről időre felülvizsgálni. A mindenkor hatályos feltételek a FitPuli honlapján érhetőek el. Azon módosításokról, amelyek – a FitPuli mérlegelése szerint – lényegesnek minősülnek a FitPuli az Ügyfelet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltatást a módosítások hatályba lépését követően is igénybe veszed, azzal hozzájárulsz a módosított feltételekhez. Amennyiben nem fogadod el a Megállapodás módosított feltételeit, a módosításokkal kapcsolatos értesítéstől számított 30 napon belül felmondhatod a Szolgáltatást.
 18. A jelen Megállapodás rendelkezései a vonatkozó jogszabályok által biztosított lehető legteljesebb mértékben alkalmazandóak. Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezését a bíróság, vagy valamely hatóság jogellenesnek, érvénytelennek vagy nem létezőnek találná, a Megállapodás egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben maradnak. A Megállapodás a felek teljes megállapodását tartalmazza, és felülír minden korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást és nyilatkoztat a Szolgáltatással kapcsolatban.
 19. Amennyiben bármelyik fél elmulasztja a Megállapodás valamely rendelkezésének érvényesítését, az nem minősül jogról való lemondásnak. Amennyiben a FitPuli valamely szerződésszegésre tekintettel nem érvényesíti a jelen Megállapodás szerinti jogait, az nem minősül jövőbeli vagy a Megállapodás más rendelkezésével kapcsolatos joglemondásnak. A FitPuli bármely, a jelen Megállapodás szerinti joga nem zárja ki a FitPulit egyébként jogszabály alapján megillető jogok érvényesíthetőségét.
 20. Az Ügyfél kizárólag a FitPuli írásbeli hozzájárulásával engedményezheti vagy ruházhatja át a jelen Megállapodást vagy a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit. A FitPuli a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit szabadon áruházhatja valamely Kapcsolt Vállalkozása részére.
 21. A jelen Megállapodásra a magyar jog az irányadó. A kollíziós szabályok, valamint az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Egyezmény nem alkalmazandó.
 22. A FitPuli a jelen Megállapodás fordítását is közzéteheti, azonban a különböző nyelvű verziók közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
 23. Az értesítéseket elektronikus úton, email formájában, kell megtenni. Az Ügyfélnek címzett emaileket a Főadminisztrátor által megadott email címre kell megküldeni. Az ilyen módon megküldött emailek az elküldést követő napon kézbesítettnek tekintendőek. Az Ügyfél erre irányuló kifejezett kérése alapján a Megállapodás szerinti vagy azzal kapcsolatos értesítéseket írásban és tértivevényes levél formájában kell megtenni. A FitPuli fenntartja a jogot, hogy ésszerű lépéseket tegyen az Ügyfél azonosítására mielőtt az Ügyfél megkeresésére válaszol.
 24. Fogalom-meghatározások

A jelen Megállapodásban az alábbi kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

„Adminisztrátor” az Ügyfél által kijelölt Főadminisztrátor, aki a 2. fejezetben foglaltak szerint az Ügyfél nevében kezeli a Szolgáltatást, valamint az általa meghívott Társadminisztrátorok;

„Applikáció” a TeamPuli applikáció, amelyet az Apple AppStore vagy Google Play áruházakból lehet letölteni;

„Chat” a Szolgáltatás azon funkciói, amelyek a Felhasználók számára interaktív kapcsolattartásra adnak lehetőséget;

„Felhasználó” a Szolgáltatást használó vagy azt igénybevevő természetes személy;

„Főadminisztrátor” az a Felhasználó, aki az Ügyfél nevében Szolgáltatási Fiókot regisztrált, vagy akire a korábbi Főadminisztrátor ezt átruházza;

„Kapcsolt Vállalkozás” az a jogi személy, amely az egyik fél felett irányítási joggal rendelkezik – azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint többségi befolyással rendelkezik –, a fél irányítása alatt áll, vagy a féllel közös irányítás alá tartozik;

„Kihívás” a Szolgáltatás keretein belül az Adminisztrátor által, az Ügyfél csapata(i) számára létrehozott lépésszámláló kihívások;

„Megállapodás” a jelen szolgáltatási szerződés feltételeit jelenti;

„Megrendelő” a megrendelés alapjául szolgáló online regisztráció, FitPuli által kibocsájtott dokumentum, vagy a jelen Megállapodásra hivatkozó megrendelés megerősítése;

„Próba Kihívás” az Ügyfél által a 8.1. pont szerint elindított első Kihívás;

„Szellemi Alkotásokhoz Való Jog ” minden olyan jog, amely szabadalmakkal, találmányokkal, szerzői alkotásokkal, védjegyekkel domain nevekkel, adatbázisokkal, üzleti titokkal, know-how-val vagy egyéb szellemi alkotásokkal kapcsolatos;

„Szoftver” a TeamPuli által szolgáltatott szoftvert jelenti, amely lehetővé teszi az Ügyfél és a Felhasználók számára a Szolgáltatással összefüggésben valamely funkció használatát;

„Szolgáltatás” a TeamPuli terméket és szolgáltatásokat jelenti, ideértve az applikációkat, weboldalakat és a hozzájuk kapcsolódó Szoftvereket;

„Szolgáltatási Fiók” a Szolgáltatás használatával összefüggésben a Főadminisztrátor által az Ügyfél nevében regisztrált fiók;

„Társadminisztrátor” a Főadminisztrátor által meghívott Adminisztrátor(oka)t jelenti;

„Ügyfél Adat” jelenti a Szolgáltatással összefüggésben a FitPuli által adatfeldolgozóként kezelt, az Adatfeldolgozói Rendelkezések 3. b) pontjában meghatározott személyes adatokat;

„Végfelhasználó” az Ügyfél csapatának tagja, akit a Kihívás résztvevőjeként került meghívásra;

„Végfelhasználói Fiók” a Végfelhasználó által regisztrált fiókot jelenti.

 

1.   sz. melléklet: Hibakezelés és támogatás

1.          Fogalom-meghatározások

 

A jelen mellékletben az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

 

Hiba: ha a Szoftver egy adott funkciója nem, vagy nem megfelelően működik, mint ahogyan előzőleg már üzemszerűen működött. A jelen Megállapodásban nem tekinthető a Szolgáltatás Hibájának különösen a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából, vagy az Ügyfél Felhasználói által használt eszköz hibájából, alkalmatlanságából, téves beállításból eredő bármely probléma.

 

Incidens: olyan esemény, amely nem része a Szolgáltatás normális működésének és a Szolgáltatás kiesését vagy minőségének romlását eredményezi.

 

Hibabejelentés: az Ügyfél által a kizárólag a Szoftver és a Szolgáltatási Fiók, illetve a Végfelhasználói Fiókok rendeltetésszerű használata során fellépő Hibákra kiterjedő bejelentése.

2.          Lehetséges hibatípusok

 1. Kritikus Hiba: olyan Incidens, amely az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatási Fiók vagy a Végfelhasználói Fiók rendeltetésszerű használatát meghiúsítja vagy jelentősen korlátozza (az Alkalmazás nem indul el, rendszeresen kifagy vagy kilép, az Alkalmazás nem kommunikál a szerverrel).
 2. Közepes Hiba: olyan Incidens, ami a Szolgáltatás egyes funkcióit a Felhasználók számára elérhetetlenné teszi, de anélkül, hogy az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatási Fiók, vagy a Végfelhasználói Fiók teljes egészében használhatatlanná válna.
 3. Enyhe Hiba: olyan Incidens, ami a Szolgáltatásban nem okoz zavart, csak egyedi Felhasználóknál jelentkezik, és nem lehetetleníti el a Szolgáltatás használatát.

3.          Támogatás

A Hibabejelentés e-mail útján lehetséges az it@fitpuli.com címen minden hétköznap – munkaszüneti napok kivételével – hétfő reggel 8:00 órától péntek 15:00 óráig azzal, hogy a rendszer az e-maileket a köztes időszakokban is fogadja, azonban a köztes időszakokat a határidők számítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Hibafelderítés: munkanapokon, munkaidőben 8-tól délután 16 óráig

Hibajavítás: munkanapokon, munkaidőben 8-tól délután 16 óráig

 

 

 

 

 

 

4.          Válaszidők

 

Reakció idő*

Megoldási idő**

Kritikus hiba

24 óra

16 munkaóra

Súlyos hiba

48 óra

3 nap

Enyhe hiba

72 óra

10 nap

* A reakció idő a hibabejelentésétől számítandó.

** A megoldási idő a Fitpuli reakcióját követően indul.

2.   sz. melléklet: Adatvédelmi rendelkezések

1.         A FitPuli kötelezettségei

A FitPuli adatfeldolgozóként kötelezettséget vállal arra, hogy:

 1. az Ügyfél Adatokat kizárólag a lenti 3. pontban meghatározott célnak megfelelő mértékben és módon kezeli, az Ügyfél írásbeli utasításai szerint (ideértve a Megállapodásban, valamint a Megrendelésekben foglaltakat). A FitPuli az Ügyfél Adatokat az Ügyfél írásbeli utasításaitól eltérően csak akkor kezeli, ha magyar vagy uniós jogszabály máshogy rendelkezik. Ilyen esetben a FitPuli köteles az Ügyfelet jogszabályi előírásról az adatkezelés megkezdése előtt értesíteni, kivéve, ha az értesítést az adott jogszabály kizárja;
 2. biztosítja, hogy az Ügyfél Adatokhoz hozzáférésre jogosult személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak, vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
 3. haladéktalanul értesíti az Ügyfelet, amennyiben az általa kezelt Ügyfél Adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidensről szerez tudomást, és minden ésszerű lépést megtesz az adatvédelmi incidens enyhítésére, illetve az Ügyfél kérése szerint, ésszerű módon együttműködik és információt szolgáltat az Ügyfél részére;
 4. a Megállapodás megszűnését követően az Ügyfél írásbeli kérésére törli az Ügyfél Adatokat, kivéve, ha jogszabály – tekintettel a Szolgáltatás jellegére és funkcióira – máshogy rendelkezik.

2.         Együttműködés a Felek között

 1. Amennyiben valamely érintett közvetlenül a FitPulit keresi meg egy érintetti kérelemmel, a FitPuli a kérelmet rövid időn belül továbbítja az Ügyfél részére. A FitPuli ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatással összefüggésben az Ügyfél meg tudjon felelni az adatvédelmi jogszabályok szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmek megválaszolására vonatkozó kötelezettségének.
 2. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatással összefüggésben adatvédelmi hatásvizsgálatot köteles végezni, a FitPuli az Ügyféllel együttműködik, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és a rendelkezésére álló információkat.
 3. Lehetővé teszi, hogy az Ügyfél – ésszerű és megfelelő titoktartási kötelezettség vállalása mellett, a felek által előzetesen egyeztetett módon és időpontban – ellenőrizhesse, hogy a Megbízott megfelel-e a jelen szerződés alapján végzett adatkezelés során a jogszabályban, illetve a Megállapodásban foglaltaknak.

3.         Az adatfeldolgozás leírása

 1. A jelen Megállapodással összefüggésben az adatfeldolgozás célja:

Online lépésgyűjtő kihívások szervezése a TeamPuli szolgáltatás keretein belül, a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint.

 1. E tevékenységgel összefüggésben a FitPuli különösen az alábbi személyes adatok tekintetében végez adatfeldolgozást:

 

 • Az Ügyfél Felhasználóinak a Szolgáltatási Fiók, illetve a Végfelhasználói Fiókok regisztrációjával összefüggésben kezelt adatai, különösen név, e-mail cím, valamint
 • A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban gyűjtött, végfelhasználói adatok, különösen felhasználói azonosító, lépésszám, üzenetek, a Kihívások eredményei.

Jelen adatvédelmi rendelkezések a Szolgáltatási fejlesztésével összefüggésben készített, 4.5. pont szerinti felhasználói szokásokra és trendekre vonatkozó összesített adatokra nem terjednek ki.

 

Adatvédelmi nyilatkozat